Tag Archives: Prosecutor

13 ላዕለዎት ሓለፍቲ ወያነን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ኣብ ዓለምለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኹናት ክሲ ተመስሪቱሎም

ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኦጋደን ብስርዓት ወያነ ዝወረደ ግፍዒታት ኣብ ቕድሚ ዓለምለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኹናት እንክቃላዕ
ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኦጋደን ብስርዓት ወያነ ዝወረደ ግፍዒታት ኣብ ቕድሚ ዓለምለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኹናት እንክቃላዕ

ተስፋ ኒውስ

ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝርከቡዎም 13 ላዕለዎት ሓለፍቲ ስርዓት ወያነን፡ በቲ ኣብ ሽወደን ዝርከብ ዓለምለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኹናት ሎሚ ብወግዒ ክስ ከምዝተመስረተሎም ካብቲ ከባቢ ዝበጽሓና ዜና ይሕብር።

እዞም ክሱሳት ሰብስልጣን ኢትዮጵያ፡ ብጉዳይ ጃምላዊ ቅትለት፡ ምእማጽ ደቂ ኣንስትዮን፡ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንዜጋታት ምእሳርን ምክልባትን ብዝብሉን ካልኦት ዓይነታት ክስታት ቀሪቡሎም ብጠበቓታት ሽወደን ሎሚ ተኸሲሶም ኣለዉ።

እቲ ክሲ ወግዓዊ ኮይኑ፡ ኩሉ ዘድሊ ዘበለ መረዳእታታትን ጭብጥታትን ን ናይ ገበን መርማሪ ፖሊስ ሽወደን ተመሓላሊፉ ኣሎ።

ብተወሳኺ፡ እዞም ተኸሰስቲ ኣብ ልዕሊ ግዳያት ንዝፈጸምዎ በደል ናይ 130 ሚሊዮን ክሮነር ሽወደን ካሕሳ ከኸፍሉውን ብተወሳኺ ተሓቲቶም ኣለዉ።  Continue reading 13 ላዕለዎት ሓለፍቲ ወያነን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ኣብ ዓለምለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኹናት ክሲ ተመስሪቱሎም