Tag Archives: Eritrean Players

ተባዕታይ ደርሆ እንተነቀውሲ መሬት ብሳላኡ ትወግሕ ዘላ ይመስሎ

eri-players-botswana
… ጌና እቲ ናይ ለመምታ ተጻብኦ ኤርትራ ነፈግታ ብዘይብሉ መንገዲ፡ ኪኖ ዓንቀሩ ጊዒሩ ኣብ ዝጸፈሉ ዘሎ ህሞት፡ ኤርትራ ካብ ናይ ውሽጢ ሃገርን ናይ ግዳምን ተጻወቲ ብምጥርናፍ ኣብ ኣህጉራዊ ዓለምለኻዊ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ እትሳተፍ ሕርይቲ ጋንታ ናብ ሀገረ ቦትስዋና ለኣኸት …

ግዱሳት ተጸናጸንቲ እከይ ውዲታት:

ብቲ ኣብ ቀዳማይ ባቢሎን እትብል ዝጸሓፍናዮ ጽሑፍ ዝተወሰደ መእተዊ ጌርና ናብዚ ናይ ሎሚ ጽሑፍና ክንኣቱ እንከለና ካብ ባዶ ተበጊስና ኣይኮነን። መበገሲ መልእኽትና ከም`ቲ ኣብ ኣርእስትና ሂብናዮ ዘለና፡- “ተባዕታይ ደርሆ እንተነቀወሲ መሬት ብሳላኡ ትወግሕ ዘላ ይመስሎ”። ኤርትራ ከም ኩለን ሃገራት ዓለም ሉኡላውነታ ዘረጋገጸት ጥራይ ዘይኮነት፡ እታ እንኮ ኣብ ሕርያኣ ንጂኦ-ፖለቲካዊ ኩነታት እትቕይስን እትመርሕን ዘላ፡ ንበትርን ካሮትን ዘይተአንግድ ብልጽቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ምዃና ኣብ ዝመስከረትሉ ህሞት፡ ጌና እቲ ናይ ለመምታ ተጻብኦ ኤርትራ ነፈግታ ብዘይብሉ መንገዲ፡ ኪኖ ዓንቀሩ ጊዒሩ ኣብ ዝጸፈሉ ዘሎ ህሞት ኢያ ካብ ናይ ውሽጢ ሃገርን፡ ናይ ግዳምን ብምጥርናፍ ኣብ ኣህጉራዊ ዓለምለኻዊ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ እትሳተፍ ሕርይቲ ጋንታ ናብ ሀገረ ቦትስዋና ዝለኣኸት። Continue reading ተባዕታይ ደርሆ እንተነቀውሲ መሬት ብሳላኡ ትወግሕ ዘላ ይመስሎ