Tag Archives: Eritrean Opponents

ሃገርና ኤርትራ ምስሊ ናይቶም ትሽዓተ ብሄራታ እያ!

the nine Eritrean tribes
ኣንቱም ከዳዓት እንታይ ረብሓ ስለ ዘለኩም ኢኹም ኣብታ ሃገርና ዘዕነወትን ንህዝብና ግዳይ ስደትን ሞትን ህልቂትን ዝገበረት ኢትዮጵያ ኣብ ጎድና ተሰሊፍኩም ሃገር ንምጥፋእ ትጓየዩ ዘለኹም?

ተስፋማርያም ሓጎስ

ገር ማለት ንስኻ ማለት እኳዩ ! ሃገር እታ ንስኻ ካብ ማህጸን ኣዴኻ ውጽእ ምስ በልካ ናይ መጀመርያ ኣየር ዘተንፈስካላ ፣ ዕትብትኻ ዝተቐብረትላ እያ ። ኣዴኻ እታ መሬት ዝሃበታ እናበልዐት ንስኻ ጡባ እናጠቦኻ ዝዓበኻላ እኮ ንሳ እያ እታ ሃገር። እወ ንሳ እያ እታ ንስኻ ገና ፍሑኽ ፍሑኽ ክትብል ምስ ጀመርካ ሓመዳ እናለሓስካ ዝዓበኻላ ፣ ታተ ጀሚርካ ምጉያይ ምስ ጀመርካ ከም ብተይ እናዓንደርካ ዝዓበኻላ ንሳያ እታ ሃገር ። እታ ሃገር እታ ምስልኻ ዝኾነት ብትምህርቲ ተኮስኲስካ ዝዓበኻላ መሬት ንሳ እያ እታ ሃገር ። ኤርትራ ንሳ እያ እታ ቅድስቲ ምስልና ምስሊ ናይቶም ትሽዓተ ብሄራት ።

ኤርትራ ብዓመጽቲ መሰላ ተገፊፉ ምስ ተጎብጠት ኩሎም እዞም ትሽዓተ ብሄራት ትግርኛ ትግረ ዓፋር ሳሆ ኩናማ ናራ ሕዳረብ ብሌን ራሻይዳ ብዘይ ጻውዒት ደሞም ኣፍሲሶም ነጻ ንምውጻእ ሴፎምን ጉራዴኦም መዚዞም ናብ መኣዲ ቃልሲ ፣ ናብቲ ገደል ናብቲ ሰብ ፍጡር ወዲ ኣዳም ብሓዊ ዝልብለበሉ ቅንጣብ ምቁር ህይወት ዘይትርእየሉ ዝተሰለፉ ። እቲ ቀንዲ ናብዚ መሪር ናብራ ገድሊ ዘሰለፎም ሃገር ማለት ንሳቶም ፣ ንሳቶም ማለት ድማ ሃገር ስለ ዝኾኑ እዩ ። ምስሎም ስለ ዝኾነት ። Continue reading ሃገርና ኤርትራ ምስሊ ናይቶም ትሽዓተ ብሄራታ እያ!

ዴሞክራሲ ፡ ዲክታቶር ፡ ስርዓት ምቕያር

ኣንቱም ኣባጊዕ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ንሕና ወየንትን ንስኹምን ክሳብ መዓስ ኢና ተጻሊእና ክንነብር ሎምስ ኣይፋልኩም ዕርቂ ንግበር። እንተ ደኣ ነቲ መራሒኹምን ሰዓብቱን ሰጒኩምዎም ብዘይ ገለ ሽግር ሰላም ክንፈጥር ኢና፡፡ ደጊምና ድማ ኣይንወረኩምን ኢና በሉዎም እቶም በተዃሉ ዝተመሰሉ ጸላዕቲ ህዝቢ ኤርትራ ንገለ ምሁራት ኢና በሓልቲ ኣያሹ ኤርትራውያን።

ተስፋማርያም ሓጎስ

ደ ግዜ ኣባጊዕ ብሰላም ኣብ ዝነብርሉ ተዃሉ ሞዅ ኣበልዎም ። እዚ ሽግር እዚ እናበኣሰ ምስ ከደ ኣባጊዕ ካብ ተዃሉ ዝከላኸልሎም ኣኽላባት ከምጽኡ ተገደዱ። ኣኽላባት ምስ ኣምጽኡ ሰላሞም ረኺቦም ብተዃሉ ትጠፍእ ትንፋስ ከኣ ኣይነበረትን። ብኣንጻሩ ተዃሉ ዝህደን ስኢኖም ብጥምየት ተላሕሱ። ወዮም ኣኽላባት ንተዃሉ ምቕራብ ከልእዎም ። ተዃሉ ሓደ ነገር ክምህዙ ናይ ግድን ኮነ እሞ ንኣባጊዕ ሽማገለ ልኢኾም ፤ ኣንቱም ኣባጊዕ ኣሕዋትና ንሕናን ንስኹምን ክሳብ መዓስ ኢና ተጻሊእና ክንነብር ሎምስ ኣይፋልኩም ዕርቂ ንግበር በልዎም። ወዮም ኣባጊዕ ከኣ ጽቡቕ ካብ ዕርቅን ሰላምን ዝሓይሽ ስለ ዘየለ ሕራይ ግን ብኸመይ ክብሉ ሓተትዎም። ወዮም ተዃሉ እዚ ኩሉ ኣብ መንጎናን መንጎኹምን ባእስን ጽልእን ቅርሕንትን ዝፈጥሩ ዘለዉ እዞም ምሳኹም ዘለዉ ኣኽላባት ስለ ዝኾኑ ፡ እንተ ደኣ ነዞም ኣኽላባት ሰጒኩምዎም ብዘይ ገለ ሽግር ሰላም ክንፈጥር ንኽእል ኢና በልዎም። ወዮ ዓያሹ ኣባጊዕ ሕራይ ኢሎም ነቶም ኣኽላባት ካብ ሎሚ ንንየው ኣይተድልዩናን ኢኹም ብምባል ሰጐጉዎም ። ወዮም ኣኽላባት ምስ ከዱ ኣይሰሙን ኣይሳልስቲ ተዃሉ ነቶም ኣባጊዕ ሓደ ብሓደ ልሕስ ኣበልዎም። Continue reading ዴሞክራሲ ፡ ዲክታቶር ፡ ስርዓት ምቕያር

ሓደ ንመሰል ህዝቢ`ዬ ዝቃለስ ዝብል ኣንጻር ህዝቡ ኣብ ዝግበር ኩናት ናይ ደገፍ ድምጺ ክህብ ደቂ ኣንድነታውያንን ስመራውያንን ናይ መጀመሪያ ኢዮም

እዚ ናይ ሎሚ ናይ ወያነ ናይ ኹናት ዳንኬራ፡ ንዓና ሓድሽ ኣይኮነን። ንዓመታት ክንሰምዖ ዝጸናሕናን፡ ከም ዝተላሕጸጸ ቺዲ ኣእዛንና ዘገርዘመና ታህዲድ`ዩ። ሓዲሽ ዝመስሎም ሰባት እንተ ሃልዮም፡ ተስፋ ቖሪጾም ኣእዛኖም ደርብዮም ዝጸንሑን፡ ብህዝቦምን ሃገሮምን ክቛመሩ ዝጸንሑ ኣንድነታውያንን ደቂ ኣንድነታውያንን ኢዮም፡

መብራህቱ ተወልደ

ኣብ`ዚ ዝሓለፈ ዓሰርተ ሰለስተ ዓመታት፡ ማለት ጃንዳ ወያነ ተገዲዱ ስምምዕ ኣልጀርስ ካብ ዝፍርም ንደሓር፡ ወያነ ካብ’ቲ ብሚሽን ዶብ ክልቲኤን ሃገራት ዝተዋህበ ብይን ንምምላጥን ትሕዝቶ`ቲ ብይን ንምቕያርን ዘይፈተኖ ፈተነታት የለን። ሓደ ካብቲ ፈተነታቱ፡ ኩናት ክኸፍትይ’የ እንዳበልካ ሙግብዕባዕን ንማሕበረሰብ ዓለምን ኤርትራውያንን ምህዳድ’ዩ።

ኣብ ኣፈጻጽማ ናይ`ቲ ውሳነ ዘሎ ዓሎቓትን ምርጋጽ ናይ’ቲ ፍትሕን ንጎኒ ገዲፍና ግን፡ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጲያን ‘ናይ ዶብ ጸገም‘ ዝበሃል ከም ዘይህሉ፡ ኮሚሽን ዶብ ክልቲኤን ሃገራት ነቲ ዶብ ብንጹርን ብዘየሻሙን መንገዲ ንሓዋሩ ከሊልዎ ኢዩ። ኣኸለ!  Continue reading ሓደ ንመሰል ህዝቢ`ዬ ዝቃለስ ዝብል ኣንጻር ህዝቡ ኣብ ዝግበር ኩናት ናይ ደገፍ ድምጺ ክህብ ደቂ ኣንድነታውያንን ስመራውያንን ናይ መጀመሪያ ኢዮም