Tag Archives: Anti-Eritreans

“ኣንክል ቶም”

አሪትረኣን opposition rally - (Photo by Connection e.V.)
ንሕና ድማ ባኣኹም ንሓዝን . . .

በርሀ በራኺ

ንክል ቶም ዝበሃል ጸሊም ኣሜሪካዊ ብግዜ ባርነት በቶም ጸዓዱ ክፍቶ ኢሉ፥ ነቶም ጸለምቲ ኣሕዋቱ ናብቶም ጸዓዱ ቀሪቡ ብሕቡእ ዝሕሱ ዝነበረ ጸሊም’ዩ። ሎሚ ውን ኣብ መንጎና ቀንዲ’ኳ ድኣ ኣብ ሆላንድ ከም ኣንክል ቶም ኮይኖም ኣብ ኣባላት ሕብረት ኤውሮጳ ቀሪቦም ኣንጻር ኣሕዋቶም ኤርትራውያን ዝሕስዉ ሰባት ኣለዉና። ነቶም ንኤርትራ ካብ ናይ ደገ ተጻብኦ ዝከላኸሉላ ዘለዉ መራሕቲ፥ ካብ ሰላማዊ ሓገዝ ሓሊፍና ካልእ ብዓለም ዝተወገዘ ናይ ግብረ-ሸበራ ሓገዝ ኣይንገብርን ኢና። እዞም በዓል ኣንክል ቶም ግን፥ ቅድሚ ሎሚ ውን “እዞም ኣባላት ህግደፍ ንኤርትራውያን፥ “ሕብረት ኤውሮጳ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክመልስኣ ይደልያ ኣለዋ እሞ ንዑናይ ታቓውሞና ነስምዕ ኢሎሞ ኣገዲዶም ን ስትራስ ብሩኽ ወሲዶምሞም ክብሉ ጠቊሞም። “የማነ ገብርኣብ ንኣባላት ሕብረት ኤውሮጳ ስለ ዘየንብብኦ ብትግርኛ እንዳ ጸሓፈ ይጸርፈን” እንዳበሉ ድማ ጠቊሞም። Continue reading “ኣንክል ቶም”