ሓደ ንመሰል ህዝቢ`ዬ ዝቃለስ ዝብል ኣንጻር ህዝቡ ኣብ ዝግበር ኩናት ናይ ደገፍ ድምጺ ክህብ ደቂ ኣንድነታውያንን ስመራውያንን ናይ መጀመሪያ ኢዮም

እዚ ናይ ሎሚ ናይ ወያነ ናይ ዂናት ዳንኬራ፡ ንዓና ሓድሽ ኣይኮነን። ንዓመታት ክንሰምዖ ዝጸናሕናን፡ ከም ዝተላሕጸጸ ሲዲ ኣእዛንና ዘገርዘመና ታህዲድ'ዩ። ሓዲሽ ዝመስሎም ሰባት እንተ ሃልዮም፡ ተስፋ ቖሪጾም ኣእዛኖም ደርብዮም ዝጸንሑ ብህዝቦምን ሃገሮምን ክቋመሩ ጽጸንሑ ኣንድነታውያንን ደቂ ኣንድነታውያንን ኢዮም።
እዚ ናይ ሎሚ ናይ ወያነ ናይ ኹናት ዳንኬራ፡ ንዓና ሓድሽ ኣይኮነን። ንዓመታት ክንሰምዖ ዝጸናሕናን፡ ከም ዝተላሕጸጸ ቺዲ ኣእዛንና ዘገርዘመና ታህዲድ`ዩ። ሓዲሽ ዝመስሎም ሰባት እንተ ሃልዮም፡ ተስፋ ቖሪጾም ኣእዛኖም ደርብዮም ዝጸንሑን፡ ብህዝቦምን ሃገሮምን ክቛመሩ ዝጸንሑ ኣንድነታውያንን ደቂ ኣንድነታውያንን ኢዮም፡

መብራህቱ ተወልደ

ኣብ`ዚ ዝሓለፈ ዓሰርተ ሰለስተ ዓመታት፡ ማለት ጃንዳ ወያነ ተገዲዱ ስምምዕ ኣልጀርስ ካብ ዝፍርም ንደሓር፡ ወያነ ካብ’ቲ ብሚሽን ዶብ ክልቲኤን ሃገራት ዝተዋህበ ብይን ንምምላጥን ትሕዝቶ`ቲ ብይን ንምቕያርን ዘይፈተኖ ፈተነታት የለን። ሓደ ካብቲ ፈተነታቱ፡ ኩናት ክኸፍትይ’የ እንዳበልካ ሙግብዕባዕን ንማሕበረሰብ ዓለምን ኤርትራውያንን ምህዳድ’ዩ።

ኣብ ኣፈጻጽማ ናይ`ቲ ውሳነ ዘሎ ዓሎቓትን ምርጋጽ ናይ’ቲ ፍትሕን ንጎኒ ገዲፍና ግን፡ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጲያን ‘ናይ ዶብ ጸገም‘ ዝበሃል ከም ዘይህሉ፡ ኮሚሽን ዶብ ክልቲኤን ሃገራት ነቲ ዶብ ብንጹርን ብዘየሻሙን መንገዲ ንሓዋሩ ከሊልዎ ኢዩ። ኣኸለ! 

ወያነ እቲ ኣብ 1998 ብስም ‘ፓርላማ ኢትዮጲያ’ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኣወጆ ኩናት ክሳብ ሕጂ ኣይተላኣለን ዘሎ። እቲ ኣብ መወዳእታ ዝፈተኖ ‘ሳልሳይ ወራር’ ቀንዲ ዕላማኡ፡ ካብ ሕፍረት ንምግልጋልን ዓሰብ ተቖጻጺርካ መጣልዒ ካርታ ንምንዳይን`ዩ ነይሩ። እንተ ኾነ ግን፡ ዓሰብ ንሙቅጽጻርሲ ይትረፍ፡ ሓደ ሜትሮ ንቕድሚት`ውን ከይሰጎመ፡ ዓቕሚ ሰቡን ሎጂስቲኩን ጸንቂቑ ኣብ ክቢ ጠረጴዛ ኮፍ ክብል ተገዲዱ።

እቲ ንኤርትራ ተቖጻጺርካ ዘድልየካ ንምርካብ ዝተገብረ ከንቱ ፈተነ፡ ክውን ክኸውን ዝነበረ ተኽእሎ ምስ ማህመነ፡ ስትራተጂኦም ብምቕያር፡ `ኣብ ዝተናወሐ ኹናት ከነዳኽሞም ኢና` ናብ ዝብል ተቐይሩ። እዚ`ውን ኣብ ግብሪ ክሰርሕ ስለዘይከኣለ፡ ብደገፍ ዘራያት ንኤርትራ ብማዕቀባት ንምብርካኽ ክልተ ዘይሕጋውያን እገዳታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከም ዝስግደድ ተገይሩ። እዚ እገዳ ሃስያ`ኳ እንተ ሃለዎ፡ ናብ ምንብርካኽ ገጹ ግን ከምርሓና ኣይከኣለን። እዚ ኹሉ ኣብ ልዕሊ ዝባን ዓበይቲ ሓይልታት ዓለምና ሰሪርካ ንህዝቢ ኤርትራ ብዝተፈላለዩ ግሉጻትን ስዉራትን ሽርሕታት ንምብርካኹን ንምብታኑን ዝተኻየደ ፈተነታት፡ ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም ብሓደ ከከም ኣመጻጽአኦም ክፈሽሉ ጸኒሖም ኢዮም።

ገዛእቲ ሓይልታት ኢትዮጲያ ሓደ ካብ`ቲ ሓደ ዘይሕሹ ኮይኖም`ምበር፡ ካብ ታሪኽን ዕጫ ናይ`ቶም ቅድሚኦም ዝሓለፉ ስርዓታትን ክመሃሩ ምተገብኦም ነይሩ። ኣብ ብዝሒ ህዝብን ጸግዒ ሓያላንን ተኣማሚንካ ድልየታትካ ናይ ምርካብ ጥሙሕ ገና ከገላገሉ ኣይከኣሉን። ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ዘመነ ስልጣኑ መንግስቱ ሃይለማሪያም `ሓደ ሚሊዮን ሰራዊት ኣሰሊፈ ቁርሲ ሓደ ንግሆ ክገብሮም ኢየ` ክብል ፈኪሩ ነይሩ። ወያነ ኣብተን ዝፈተነን ሰለስተ ወራራት ሰብኣዊ ማዕበል ተጠቂምካ ዝተገብረ ኩናት ኣብ ዋላ ሓንቲ ኣየብጽሖን። እዚ እንታዩ ዘርእየና፡ ታሪኽ ተመሊስካ ከተንብብን ክትዝክርን ዘይምድላይ ኢዩ።

እዚ ናይ ሎሚ ናይ ወያነ ናይ ኩናት ዳንኬራ፡ ንዓና ሓድሽ ኣይኮነን። ንዓመታት ዝጸናሓናን፡ ከም ዝተላሕጸጸ ሲዲ ኣእዛንና ዘገርዘመና ታህዲድ`ዩ። ሓዲሽ ዝመስሎም ሰባት እንተ ሃልዮም፡ ተስፋ ቖሪጾም ኣእዛኖም ደርብዮም ዝጸንሑ ብህዝቦምን ሃገሮምን ክቋመሩ ዝጸንሑ ኣንድነታውያንን ደቂ ኣንድነታውያንን ኢዮም። ኣብ`ዚ ዘመነ ኣይሰላም – ኣይኩናት፡ ወያነ ዝተፈላለዩ ዘይተኣደነ ሽርሕታት ከካይድ ጸኒሑ`ዩ። ከከም ኣመጻጽኦም ክምከት ስለ ዝጸንሐ ግን ዘምጽኦ ለውጢ ኣይነበረን።

ኣብ`ዚ ሰዓት`ዚ ወያነ፡ ብዘይተኣደነ ውሽጣውን ግዳማውን ጸገማት ተኸቢቡ`ዩ ዘሎ። ንምዕላዉ ዝጓዝሙ ዘለዉ ተቓወምቲ ሓይልታት ኢትዮጲያ ሰሲኖም ኣብ ከቢድ ስግዓት ከም ዝሽመም ገይሮሞ ኣለዉ። ናይ ምግባር ዓቕምታቶም ኣጎልቢቶምን ኣወሃሂዶምን ንመጥቃዕቲ ኣብ ዝዳለዉሉ ዘለዉ እዋን፡ እታ ሓንቲ ምርጫኡ፡ ከም ቅድሚ ሕጂ፡ `ኤርትራ ሰላምና ትዘርግ ኣላ` ኢልካ ሃገራዊ ምልዕዓል ምግባር`ዩ።

ዘለናዮ ግዜ ግን 1998 ኣይኮነን። `ቅድሚ ሕጂ ኩናት ከፊትኩም እንታይ ኣፍሪኹም?` ዝበሃል ሕቶ ኣሎ። ልዕሊ ኩሉ ድማ፡ ኢትዮጲያውያን ብወያነ ሕማቕ ኣራግጻ ይርገጹ ኣብ ዘለዉሉ እዋን፡ ንኩናት ኣብ ጎኒ ወያነ ክስለፉ ከም ዘይኮነ ርጉጽ ኢዩ። ኣብ ሰራዊቱ ዘሎ ትሑት ሞራልን ናይ ዝተፋላለዩ ኣዘዝቲ ሰራዊት ህድማን ዘመልክቶ ነገር እንተሎ ኮይኑ፡ ወያነ ኩናት ናይ ምኽፋት ዓቕሚ ፈጺሙ ከም ዘይብሉ`ዩ።

እዚ ናይ ሎሚ ዳንኬራ`ምበኣር፡ መኣዝን ህዝቢ ኢትዮጲያ ንምጥምዛዝ ዝግበር ዘሎ ከንቱ ፈተነ ካብ ሙዃን ዝሓልፍ ኣይኮነን። ንህዝቢ ኢትዮጲያ ናይ ምትላል ዘበኑ ቀደም ከም ዘብቅዐ ወየንቲ ጽቡቕ ኣፍልጦ ኣለዎም።

ኣብ`ዚ እቲ ዝገርም፡ ናይ`ዞም ቫይረስ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾኑ ተቛመርቲ ደቂ ሃገር`ዩ። ኩሉ`ቲ ብስም ለውጥን ምስፋን ዲሞክራስን ኣብ ኤርትራ ክጭድርዎ ዝጸንሑ ፍረ ምስ ሰኣኑሉ፡ ጉልባቦም ቀሊዖም፡ ኣብ ጎኒ ወያነ ብምስላፍ፡ ንኩናት ኣንጽኣር ህዝቢ ኤርትራ ምድጋፎም ኢዩ። ሓደ ንመሰል ህዝቡ ዝቃለስ ኣንጻር ህዝቡ ኣብ ዝግበር ኩናት ናይ ደገፍ ድምጺ ክህብ፡ ናይ መጀመርታ ኣብ`ዞም ከዳዓት ስመራውያን ዶ ኣንድነታውያን ንሰምዖ ኣሎና። እዚኦም`ውን ታሪኻ ህዝቢ ኤርትራ ብግቡእ ዘይተረድኡ ኣብድታት ኢዮም። ታሪኽ ኤርትራውያን ከም ዝምስክሮ፡ ሓይሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝጸንከረ እዋን ዝበራበር ሙዃኑ ኢዩ። ሓይልታት ምክልኻልና ይረስኑ፣ ስለጥበበኛታት ፋሕ ይብሉ፣ ህዝቢ ኤርትራ ከም ቆፉኡ ዝተተንከፈ ንህቢ ይቑጣዕ፣ ኣብ ቅድሚኦም ዝጸንሕ ድማ ወይልኡ!!

መብራህቱ ተወልደ
ጎተንበርግ፡ ሽወደን